تبلیغات کفش های افزایش قد فریب یا واقعیت

فریب تبلیغات کفش های قدبلندی را نخورید دبیر انجمن پیشگیری و درمان چاقی ایران گفت:از دیگر روش های نادرست رایج برای افزایش قد تبلیغ انواع کفش ها است که چیزی جز فریبکاری نبوده و نه تنها افزایش قد در پی…